Дулюк Валентин Григорович

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: valentyn.dulyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Пошук мотиваційних стимулів економічної діяльності.

Курси

Публікації

  1. Дулюк В.Г., Гупало О.Г., Зеленко В.А., Пікулик О.І. Особливості конкуренції у міжнародному бізнесі в умовах глобалізації. Сучасна економічна наука: теорія і практика: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2013 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2013. С. 193–194.
  2. Дулюк В.Г., Гупало О.Г., Зеленко В.А., Пікулик О.І. Організаційно-правові засади функціонування української пенсійної системи. Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16–17 травня 2014 р.). Ужгород, 2014. С. 201–203 (0,2 д.а.).
  3. Дулюк В.Г., Гупало О.Г., Зеленко В.А., Пікулик О.І. Проблема запровадження накопичувального складника пенсійної системи в Україні. Сучасна економічна наука: теорія і практика: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 13–14 листопада 2014 р.). Полтава: ПолНТУ, 2014. (0,2 д.а.).
  4. Політична економія. Курс лекцій (2-ге видання, доповнене): навч. посіб. / Заг. ред. проф. Буряка П.Ю. та Гупала О.Г. – Львів: СПОЛОМ, 2014. 360 с. (21 д.а.).
  5. Глобальна економіка. Курс лекцій: навч. посіб. / Заг. ред. Гупала О.Г. – Львів: ЛДФА, 2015. 283 с. (16,57 д.а.).
  6. Дулюк В.Г. Соціально-економічний критерій раціонального енерговикористання. Глобальні та національні проблеми економіки: електрон. наук. фахове вид. Миколаїв, 2016. Вип. 10. С. 7–11.
  7. Глобальна економіка. Курс лекцій: навч. посіб. / за заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. 316 с.
  8. Дулюк В. Г. Відповідність сьогоднішньої структури державних фінансів можливостям і потребам реальної економіки. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2017 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 34–37.

  9. Дулюк В. Г. Тенденції ціни інституційних послуг для економіки України: зб. тез наук. доп. Звітної наук. конф. Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік: Секція факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2–8 лютого 2018 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 48–50.

Біографія

У 1979 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут (економічний факультет). 1983-1985 рр. – навчання в аспірантурі Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова.    Кандидатську дисертацію захистив 15 жовтня 1986 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету ім. Івана Франка. З 1987 по 2004 рр. працював на педагогічній роботі в Українському поліграфічному інституті ім. Ів. Федорова та Львівському сільськогосподарському інституті. З 2004 по 2006 рр. – доцент кафедри загальноекономічної та гуманітарної підготовки Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська Політехніка». 2006-2015 рр. – доцент кафедри економічної теорії Львівської державної фінансової академії. З 01.09.2015 р. – переведений на посаду доцента кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад