Дубик ВІКТОРІЯ ЯКІВНА

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів, заступник декана факультету управління фінансами та бізнесу з наукової роботи (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: viktoriya.dubyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Зовнішньоторговельні відносини України з країнами Європи та світу; розвиток зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах економічного розвитку України; фінансова глобалізація та її вплив на розвиток вітчизняної економіки; конкурентоспроможність української економіки у зовнішньоторговельних відносинах; розвиток державної фінансової політики в контексті євроінтеграційних процесів (фаховий) та основи ЗЕД, управління ЗЕД, митна справа, митний менеджмент (педагогічний).
Автор близько 50 наукових та науково-методичних робіт.

Курси

Публікації

 1. Дубик В.Я. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і ЄС в умовах глобалізації / В.Я. Дубик, Б.А. Карпінський // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 147–156
 2. Дубик В.Я. Вплив фінансової глобалізації на економічну безпеку національної фінансової системи / В.Я. Дубик, Б.А. Карпінський // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 177–184
 3. Дубик В.Я. Фінансова глобалізація в контексті зрушень у національних фінансових системах: еволюційний підхід / В.Я. Дубик, Б.А. Карпінський // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 150–158
 4. Дубик В.Я. Стратегічний вимір напрямів інтеграції та глобалізації в Україні у контексті її економічної безпеки / В.Я. Дубик // Вісник ЛКА. Серія економічна. – Вип. 42. – Львів : ЛКА, 2013. – С. 164–171
 5. Дубык В.Я. Экономическая безопасность в условиях глобализации : [монография] / В.Я. Дубык, Б.А. Карпинский и др.; [под общ. ред. С.С. Чернова]. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2013. – 170 с.
 6. Дубик В.Я. Виховний потенціал духовної спадщини митрополита А. Шептицького / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Історія релігій : науковий щорічник. – Львів : Логос, 2013. – С. 676–684
 7. Дубик В.Я. Євроінтеграція України: стратегія, проблеми, перспективи / В.Я. Дубик // Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку : [збірник тез наукових доповідей за матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції], (м. Київ, 23- 25 травня 2013 р.). – Ч. 1. – К. : ТОВ «ТК Меганом», 2013. – С. 35–38
 8. Дубик В. Інноваційні концепції інструментарію фінансового маркетингу / В. Дубик, О. Васюнець // Фінансово-кредитне регулювання економічного зростання : [тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції], (м. Київ, 24-25 квітня 2013 р.). – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 41–42
 9. Дубик В.Я. Особливості українського національного топ-менеджменту / В.Я. Дубик, Н. Карпишин // Професійна реалізація менеджера: ретроспектива та поточні тенденції: [матеріали міжнародного науково-практичного семінару], (м. Львів, 21 травня 2013 р.). – Львів: ЛДФА, 2013. – С. 23–25
 10. Дубик В.Я. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки як фактор активізації євроінтегаційного процесу / В.Я. Дубик // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2013. – № 10 (48). – С. 5–11
 11. Дубик В.Я. Активізація участі України в новому технологічному укладі як шлях інноваційного прориву і народження прибутковості / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2 (51). – С. 31–40
 12. Філософія: навчальний посібник / [О.П. Тімченко, Я.Г. Сислюк, В.Я. Дубик [та ін.]]; за заг. ред. проф. О.П. Тімченка. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2015. – 390 с.
 13. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції // [Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу], (м. Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 258-260
 14. Дубик В.Я. Маркетинговий підхід до аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2016. – Вип. Вип. 26.2. – С. 64–70
 15. Дубик В .Я. Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної економіки / В.Я. Дубик, О.Б. Осідач // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. – 2016. – № 3-4 (62). – С. 5-10.
 16. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Стасишин А.В., Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
 17. Дубик В.Я. Релігія і церква у системі української освіти та шкільництва ХVI – XVII ст. / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926 – 2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І.Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 1: Церковна історія. – С. 118 – 128
 18. Дубик В.Я. Філософська парадигма української національної ідеї кінця ХІХ – першої половини ХХ століття / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : [матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету : у 2 ч.], (м. Львів). – Львів : Растр-7, 2016. – С. 295–297
 19. Дубик В.Я. Фінансова глобалізація та тенденції її впливу на розвиток сучасного бізнесу / В.Я. Дубик // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: [тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч.], (м. Львів, 27 жовтня 2015 р.). – Ч. 1. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 215–217
 20.  Dubyk V. Activation of development ukrainian business in the terms of forming a new technological order and the knowledge economy / V. Dubyk // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : [тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч.], (м. Львів, 27 жовтня 2015 р.). – Ч. 1. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 20–24
 21. Логіка: навчальний посібник / [О.П. Тімченко, Я.Г. Сислюк, В.Я. Дубик [та ін.]]; за заг. ред. проф. О.П. Тімченка. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. – 357 с.
 22. Дубик В. Я. Людиномірність філософії релігії / В.Я. Дубик, Я.Г. Сислюк, І.П. Сислюк // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції : [матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету : у 2 ч.], (м. Львів). – Львів : Растр-7, 2017. – С. 274–276
 23. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули : кол. моногр. / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Апріорі», 2017. – Ч.2. – 512 с.

Біографія

ОСВІТА:

2015 – проходила стажування на кафедрі маркетингу Львівської комерційної академії.

2014 – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, менеджменту та державного управління.

2011 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування державної фінансової політики у європейських зовнішньоторговельних відносинах».

1997 – 2002 – навчалася на факультеті міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії (кваліфікація – магістр міжнародних економічних відносин, викладач економіки).

1986 – 1997 – навчалася в Жидачівській середній школі №1 (м. Жидачів
Львівської області).

РОБОТА:

2016 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015 – заступник декана факультету управління фінансами та бізнесу з наукової роботи.

2012 – доцент кафедри економіки, менеджменту та державного управління Львівської державної фінансової академії.

2008 – 2012 – старший викладач кафедри економіки і підприємництва Львівської державної фінансової академії.

2002 – 2008 – асистент кафедри економіки і підприємництва Львівської державної фінансової академії.

Розклад