Долбнєва Деніза Вадимівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 2356450

Електронна пошта: deniza.dolbnyeva@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

стан та перспективи розвитку бухгалтерського та фінансового обліку, аудиту, складання та подання фінансової звітності підприємств в контексті стандартизації та гармонізації відповідно до вимог МСФЗ, тенденції та інновації в інформатизації обліку та звітності, міжнародний досвід з даних питань.

Курси

Публікації

Навчально-методичні видання та монографії:

 

 1. Долбнєва Д. В. Фінансові супермаркети як перспективний напрям розвитку та удосконалення діяльності фінансово-кредитних установ в Україні / Д. В. Долбнєва // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки : монографія / [ Під ред. д.е.н., проф. О. О.Непочатенка]. – Ч. 1. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – С. 247–252.
 2. 2. Долбнєва Д. В. Роль страхових компаній в розвитку підприємства в Україні / Д. В. Долбнєва // Актуальні питання розвитку економіки : теорія і практика : монографія / [За ред. А. О. Касич, М. М. Хоменко] – Кременчук : ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2012. – С. 237-245.
 3. Приймак С. В. Звітність підприємств : Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл. : С. В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва. – Львів : ЛДФА, Видавництво «Ліга Прес», 2014. – 604 с.
 4. Долбнєва Д. В. Засоби діагностики знань з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» : [Навчальний посібник] / Д. В. Долбнєва, М. Т. Костишина, Н. О. Лобода. – Львів : Ліга Прес, 2014. – 256 с.
 5. Долбнєва Д. В. Організація служби внутрішнього аудиту як вимога динамічного розвитку вітчизняних підприємств / Д. В. Долбнєва // Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах : колективна монографія [ за заг. ред. Т. В. Гренько]. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – С. 154-162.
 6. Гончарук С. М. Словник з фінансового контролю : довідкове видання з навчальних дисциплін “Аудит”, “Державний фінансовий контроль”, “Судово-бухгалтерська експертиза” / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва, С. В. Приймак, Є. М. Романів.– Львів : ЛДФА, 2014. – 192 с.
 7. Гончарук С. М. Аудит : навчально-методичний посібник / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 338 с.
 8. Приймак С. В. Фінансова звітність підприємств : Навчально-методичний посібник / С. В. Приймак, М. Т. Костишина, Д. В. Долбнєва. – Львів : Ліга Прес, 2016. – 268 с.
 9. Гончарук С. М. Аудит. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – Львів : ТзОВ «Растр-7», 2016. – 210 с.
 10. Долбнєва Д. В. Внутрішній аудит як необхідна складова контролю товарних запасів торгівельних підприємств в Україні / Д. В. Долбнєва // Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми діяльності підприємств : колективна монографія / [ За заг. ред. Л. М. Савчук]. – Дніпро : «Герда», 2016. – С. 220–227.
 11. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : [навчальний посібник] / [Є. М. Романів, С. В. Приймак, А.П. Шот, С.М. Гончарук та інші]. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 772 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 36/5   від 31 травня 2017 року).
 12. Долбнєва Д. В. Сучасний стан та перспективи використання комп’ютерних програм в обліково-аналітичній роботі вітчизняних підприємств // Теорія і практика діяльності підприємств : монографія в двох томах. Т.2 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної . – Дніпро : Пороги, 2017. – С. 380-393.
 13. Гончарук С.М. Фінансовий контроль: теорія, термінологія, практика : [навчальний посібник] / С.М. Гончарук, Д.В. Долбнєва, С.В. Приймак, Є.М. Романів. – Львів, 2019. – 297 c. (С. 46-95; 137-146; 156-159; 173-191; 201-230; 273-293).

 14. Долбнєва Д.В. Основи роботи і функціональні можливості системи IT-Enterprise з ведення обліку, звітності та оподаткування: навчально-методичний посібник / Д.В. Долбнєва, Романів Є.М. – Львів: «Ліга Прес», 2019. – 149 с. (С. 19-137; 142-149).

Статті у фахових наукових виданнях

 1. Долбнєва Д. В. Теоретико-практичні аспекти фінансового посередництва в Україні / Д. В. Долбнєва // Інноваційна економіка. – Тернопіль : СМП «ТАЙП», 2011. – № 6 (25). – С. 270–274.
 2. Долбнєва Д. В. Фінансово-кредитні установи України: сучасний стан і перспективи розвитку / Д. В. Долбнєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011 р. – № 33. – С. 272–280.
 3. Долбнєва Д. В. Необхідність та доцільність формування ефективної фінансово-кредитної інфраструктури Львівської області / Д. В. Долбнєва // Електронне наукове фахове видання : Економіка. Управління. Інновації, 2012. – № 2 (8). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_2_13
 4. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Проблеми доступу малого бізнесу до позикових коштів банківських установ / Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Д. В. Долбнєва // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П. Ю. – Львів : ЛДФА, 2012. – № 23. – С. 59-64.
 5. Долбнєва Д. В. Сучасний стан співпраці підприємств малого та середнього бізнесу з банківськими фінансово-кредитними установами в Україні / Д. В. Долбнєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 4/1. – С. 28-32.
 6. Долбнєва Д. В. Взаємовплив банків та підприємств у контексті банківського кредитування в Україні / Д. В. Долбнєва // Вісник ЗНУ. Економічні науки. – 2013. – №1(17). – С. 179-187.
 7. Блащук-Дев’яткіна Н. З. Сучасні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва у контексті ризиків його кредитного забезпечення в Україні / Н. З. Блащук-Дев’яткіна, Д. В. Долбнєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 6/2. – С. 44-48.
 8. Долбнєва Д. В. Внутрішній аудит як невід’ємна складова механізму забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах / Д. В. Долбнєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 5. – С. 33-37.
 9. Долбнєва Д. В. Інтерактивні методи навчання : сутність, необхідність та використання при підготовці фахівців з обліку та аудиту у ВНЗ України / Д. В. Долбнєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 389-398.
 10. Долбнєва Д. В. Ключові питання формування аудиторського висновку: національний та міжнародний аспект / Д. В. Долбнєва // Електронне наукове фахове видання : Економіка. Управління. Інновації, 2014. – № 1 (11). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_34.
 11. Долбнєва Д. В. Фінансова звітність за МСФЗ: переваги та недоліки для малих та середніх підприємств / Д. В. Долбнєва // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІ (54). Економічні науки. – C. 219-227.
 12. Долбнєва Д. В. Стан та перспективи розвитку ринку банківського кредитування МСП в Україні / Д. В. Долбнєва // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць : Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – 2014. – С. 197-207.
 13. Долбнєва Д. В. Сутність соціального аудиту та його роль у формуванні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Д. В. Долбнєва // Бізнес Інформ. – 2014. – № 9. – С. 190-194.
 14. Долбнєва Д. В. Удосконалення моделі регулювання професії бухгалтера в Україні на основі адаптації досвіду провідних країн світу / Д. В. Долбнєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – вип. 8, част. 2. – С. 9-13.
 15. Долбнєва Д. В. Необхідність та передумови впровадження автоматизаційно-інформаційних систем ведення обліку на вітчизняних підприємствах / Д. В.Долбнєва // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1(26). – С. 185-192.
 16. Долбнєва Д. В. Підходи до визначення економічної ефективності впровадження комп’ютеризованих бухгалтерських інформаційних систем на підприємствах в Україні / Д. В. Долбнєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 10/1 – С. 7-12.
 17. Долбнєва Д. В. Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи запобігання їх неплатоспроможності / Д. В. Долбнєва // Бізнес Інформ. – 2015. – № 10. – С. 244-250.
 18. Долбнєва Д. В. Значення санаційного аудиту в системі антикризового управління підприємством / Д. В. Долбнєва // Економічний аналіз. – 2015. – Том 21. – № 2. – С. 75-80.
 19. Долбнєва Д. В. Необхідність та перспективи утвердження аудиту ефективності як форми державного фінансового контролю в Україні / Д. В. Долбнєва // Фінансовий простір. – 2016. – № 4 (20). – С. – 108-112.
 20. Романів Є. М. Необхідність та напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні як вимога сьогодення / Є. М. Романів, Д. В. Долбнєва // ScienceRise. – 2016. – № 2/1 (19). – С. 35-38.
 21. Долбнєва Д. В. Стан та необхідність стандартизації державного фінансового контролю в Україні / Д. В. Долбнєва // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016. – № 1 (5). – С. 96-101.
 22. Долбнєва Д. В. Дослідження місця та ролі консалтингових компаній в організації обліку сучасного підприємства / Д. В. Долбнєва // ScienceRise. – 2016. – № 10/1 (27). – С. 6-11.
 23. Долбнєва Д. В. Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні / Д. В. Долбнєва // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 46-52.
 24. Долбнева Д. В. Направления совершенствования методологии бухгалтерского учета на предприятиях жилищно-комунального хозяйства в Украине / Д. В. Долбнева // Modern Science – Moderní věda. – 2016. – № 3. – С. 156-162.
 25. Долбнєва Д. В. Дослідження сутності та необхідності публічного аудита як вектора модернізації державного управління та фінансового контролю в Україні / Д. В. Долбнєва // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. – № 1/4(33). – С. 49-54.
 26. Долбнєва Д. В. Інтеграційні процеси в обліковій системі України: сучасний стан та основні напрямки здійснення / Д. В. Долбнєва // «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. – Вип. 1 (49). – С. 330-337.
 27. Пелехатий А. О. Напрями удосконалення управління грошовими потоками суб’єктів господарювання / А. О. Пелехатий, Д. В. Долбнєва // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». – 2017. – Вип. 3 (125). – С. 107-109.
 28. Долбнєва Д. В. Сучасний стан проведення державного фінансового аудиту в Україні та перспективи його розвитку / Д. В. Долбнєва // Бізнес Інформ. – 2017. – № 11. – С. 328–334. – 0,36 д.а.
 29. Долбнєва Д. В. Напрямки розвитку та шляхи удосконалення державного аудиту бюджетних програм в умовах економічних трансформацій України / Д. В. Долбнєва // Проблеми економіки. – 2018. – № 3 – С. 226–231. – 0,31 д.а.
 30. Долбнєва Д. В. Сучасний стан і напрямки удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів / Д. В. Долбнєва // Економіка та держава. – 2018. – № 2. – С. 72–76. – 0,26 д.а.
 31. Долбнєва Д. В. Сучасний стан проведення державного аудиту бюджетних програм державною аудиторською службою України / Д. В. Долбнєва // Modern Economics. – 2018. – № 10. – С. 43– – 0,29 д.а.
 32. Долбнєва Д. В. Особливості та результати проведення фінансових розслідувань економічних злочинів на прикладі Західного регіону / Д. В. Долбнєва // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3 – С. 292–301. – 0,52 д.а.
 33. Долбнєва Д. В. Шляхи трансформації системи боротьби з економічними злочинами в Україніз урахуванням досвіду країн Європейського Союзу / Д. В. Долбнєва // ScienceRise. – 2019. – № 2-3. – С. 21–27. – 0,37 д.а.
 34. Shevtsiv L. Construction of a model of strategic management of costs at the machine-building enterprise / Shevtsiv L., Romaniv Y., Dolbneva D. // Technology audit and production reserves – – № 1/4(45). – С.11–21. – 0,57 д.а.

Тези

 1. Долбнєва Д. В. Тенденції формування та напрями збільшення інвестиційного потенціалу банківської системи України / Д. В. Долбнєва // Соціум. Наука. Культура : восьма міжнародна науково-практична інтернет-конференції : зб. тез наук. доп. – Ч. 1. – К. : МТК Меганом, 2012.– С. 50–53.
 2. Долбнєва Д. В. Перспективні напрями діяльності кредитних спілок в Україні / Д. В. Долбнєва // Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та крїн близького зарубіжжя : І міжнар. науково-практична інтернет-конференція. – Л. : ЛКА, 2012. – С. 217-220.
 3. Долбнєва Д. Банківські посередники – важливі учасники фінансового ринку, їх вплив на розвиток підприємств / Д. Долбнєва // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : Зб. тез ХІІ міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 28-29 березня 2012 р. / відп. за вип. О. О.Другов. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2012. – С. 297-299.
 4. Долбнєва Деніза Стан та перспективи розвитку банківських посередників у Львівській області / Д. Долбнєва // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України : Матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (14-15 лист. 2012 р.) / Відп. ред. Л. Г.Ліпич – Луцьк : Вежа-Друк. – С. 261-262.
 5. Долбнєва Д. В. Аудит банків України : необхідність проведення та напрями удосконалення / Д. В.Долбнєва // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах : зб. тез наук. доп. за матеріалами ХІІІ міжнародної студент.-аспірант. конф., м. Львів, 23 листопада 2012 р. : – у 2 ч. – Ч. 1. – Львів : ЛДФА, 2012 – С. 74-77.
 6. Долбнєва Д. В. Механізм кредитного забезпечення діяльності вітчизняних підприємств / Д. В.Долбнєва // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах : зб. тез наук. доп. за матеріалами ХІІІ міжнародної студент.-аспірант. конф., м. Львів, 23 листопада 2012 р. : – у 2 ч. – Ч. 1. – Львів : ЛДФА, 2012 – С. 77-79.
 7. Долбнєва Д. В. Роль банків та міжнародних фінансових організацій в активізації малого та середнього бізнесу в країні / Д. В. Долбнєва // Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки : зб. матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 13-14 березня 2013 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 172-174.
 8. Долбнєва Д. Ризики банківського кредитування МСП в Україні в умовах сьогодення / Д. Долбнєва // Стан і розвиток фінансової та банківської системи України в умовах високої волатильності ринків : тези доповідей (Київ, 26 квіт., 2013 р.) / відп. Ред.. Н. П. Шульга. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – С. 97-99.
 9. Долбнєва Д. В. Напрямки зменшення кредитного ризику при кредитуванні банками МСП в Україні / Д. В. Долбнєва // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи : зб. матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 14-15 червня 2013 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 133-134.
 10. Долбнєва Д. В. Особливості банківського кредитування малого та середнього підприємництва в Україні та напрямки його активізації / Д. В. Долбнєва // VII Міжнародна науково-практична конференція 7-8 листопада 2013 р. : зб. тез доп. [у 2 т.]. – Т. 2. – Львів : ЛДФА, 2013. – С. 131-133.
 11. Долбнєва Д. В. Сучасні аспекти побудови внутрішньобанківського механізму організації кредитування малого та середнього підприємництва в Україні / Д. В. Долбнєва // Економіка і менеджмент – 2013 : Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2014 р. : Дніпропетровськ : Біла К. О.; 2014. – С. 40-42.
 12. Долбнєва Д. В. Соціальний аудит як важлива передумова підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Д. В.Долбнєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики» (14-15 лист. 2014 р.). – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. – С. 123-126.
 13. Долбнєва Д. В. Особливості організації та регулювання аудиторської діяльності в провідних країнах світу / Д. В.Долбнєва // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин» (м. Київ, 19-20 грудня 2014 р.). – У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – С. 58-61.
 14. Долбнєва Д. В. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського аутсорсингу в Україні / Д. В.Долбнєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства», 19-20 грудня 2014 р. // Буковинський державний фінансово-економічний університет. У 3-х частинах. – Чернівці : Видавнийчий дім «Гельветика», 2014. – С. 130-132.
 15. Долбнєва Д. В. Особливості обліку витрат на виробництво біопалива / Д. В.Долбнєва, О. С. Войтко // Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної економіки» (м. Запоріжжя, 13-14 лютого 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – С. 18-21.
 16. Долбнєва Д. В. Значення контролінгу в антикризовому управлінні вітчизняними підприємствами / Д. В.Долбнєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки», 30-31 січня 2015 р.) / Університет економіки і підприємництва. У 2-х частинах. – Хмельницький : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 152-155.
 17. Долбнєва Д. В. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з контрагентами / Д. В. Долбнєва // «Економіка, управління, фінанси : теорія і практика» (м. Вінниця, 09-10 жовтня 2015 р.). – Херсон : Видавнийчий дім «Гельветика» 2015. – С. 72-74.
 18. Долбнєва Д. В. Напрямки адаптації зарубіжного досвіду організації незалежного аудиту до умов національного середовища / Д. В. Долбнєва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку» (м. Харків, 22-25 жовтня 2015 р.). – Харків : 2015. – С. 23-26.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ekon.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_11.pdf.
 19. Долбнєва Д. В. Побудова ефективної системи стратегічного управління кредитним ризиком банку/ Д. В. Долбнєва // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції : Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади : науковий погляд (м. Ужгород, 29 жовтня 2015 р.). – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла» : 2015. – С. 195-198.
 20. Долбнєва Д. В. Адаптація зарубіжного досвіду проведення аудиту ефективності до умов України / Д. В. Долбнєва // Збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. : Сучасні шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку (25 – 26 листоп. 2015 р., м. Харків). – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – С. 77-80.
 21. Долбнєва Д. В. Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи запобігання їх неплатоспроможності / Д. В. Долбнєва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 117-121.
 22. Долбнєва Д. В. Управління дебіторською заборгованістю як необхідна складова стратегії сучасного підприємства / Д. В. Долбнєва // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики». – Харків : 28 жовтня 2016 / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2016.– С. 65-66. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hduht.edu.ua.
 23. Долбнєва Д. В. Проблеми та напрямки удосконалення обліку розрахунків з персоналом по заробітній платі на підприємствах в Україні / Долбнєва Д.В. // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 27 жовтня 2016 р. – ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 147-150.
 24. Долбнєва Д. В. Аудит банків в Україні як необхідна передумова ефективності їх діяльності та стабільного розвитку // Д. В. Долбнєва / Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 листопада 2016 р.) – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – С. 284-287.
 25. Dolbneva D.V. Model of public audit oversight : features of construction and operation // D.V. Dolbneva / Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. – P. 184-188.
 26. Долбнєва Д. В. Моделі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: особливості побудови та функціонування // Д. В. Долбнєва / Геополитические процессы в современном мире : сборника научных статей Международной научно-практической конференции (г. Вена, Австрия, 25 ноября 2016 г.). – Вена, 2016. – С. 184-188.
 27. Долбнєва Д. В. Шляхи вдосконалення обліку та управління витратами підприємства в контексті адаптації зарубіжного досвіду / Д. В. Долбнєва // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : Матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 24-25 листопада 2016 р. –Черкаси : ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – С. 43-47.
 28. Долбнєва Д. В. Сучасний стан та перспективи використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній роботі вітчизняних підприємств / Д. В. Долбнєва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-7 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 117-121.
 29. Долбнєва Д. В. Напрямки удосконалення бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва / Д. В. Долбнєва // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 жовтня 2017 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – С. 45–47. – 0,15 д.а.
 30. Долбнєва Д. В. Шляхи реформування спрощеної системи обліку та оподаткування / Д. В. Долбнєва // Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент у кризовий період». 1 грудня 2017 р. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю. – 2017. – С. 31–34. – 0,15 д.а.
 31. Долбнєва Д. В. Удосконалення бухгалтерського обліку неприбуткових організацій як передумова їх розвитку та збереження активів / Д. В. Долбнєва // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» (м. Одеса, 20-21 листопада 2017 р.). – Одесса : Бондаренко М.О., 2017. – С. 68–69. – 0,1 д.а.
 32. Долбнєва Д. В. Санаційний аудит як важлива передумова фінансового оздоровлення фірми / Д. В. Долбнєва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 6 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 117–121. – 0, 24 д.а.
 33. Долбнєва Д. В. Необхідність і порядок застосування інформаційних технологій для удосконалення обліку та аудиту касових операцій / Д. В. Долбнєва // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 10 вересня 2018 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2018. – С. 34–36. – 0,16 д.а.
 34. Долбнєва Д. В. Загальна характеристика та функціональні можливості програми IT-Enterprise. Бухгалтерія / Д. В. Долбнєва // Universum View 2 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 19.10.2018. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД». – С. 163–166. – 0,26 д.а.
 35. Долбнєва Д. В Сучасні підходи проведення фінансових розслідувань шахрайств в корпораціях / Д. В. Долбнєва // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2019 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С. 127–131. – 0,24 д.а.
 36. Долбнєва Д. В Improvement of methodological and organizational and technical aspects of accounting policy / Д. В. Долбнєва // Proceedings of XXXХVІI Internationalscientific conference – From hypothesis to development. Morrisville, Lulu Press., 2019. – С. 13–19. – 0,36 д.а.
 37. Долбнєва Д. В Сучасний стан та перспективи використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній роботі вітчизняних підприємств / Д. В. Долбнєва // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (11 – 12 квітня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 530–532 с. – 0,15 д.а.

 

 

 1. Робоча програма та методичні рекомендації виробничої практики для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання / Укладачі : Романів Є. М., Приймак С. В., Гончарук С. М., Шот А. П., Шевців Л. Ю., Труш І. Є., Долбнєва Д. В. – Львів, ЛНУ. – 2015. – 39 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання, оформлння та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» / Укладачі : Романів Є. М., Приймак С. В., Костишина М. Т., Лобода Н. О., Труш І. Є., Долбнєва Д. В. – Львів, ЛНУ. – 2015. – 52 с.

Проекти: керівництво студентським науковим гуртком «Контролер».

Нагородження: у 2013 році отримала іменну премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області за кращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю.

Біографія

У 2010 році закінчила Львівську державну фінансову академію за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», спеціальність 8.050104 «Фінанси» (отримала диплом з відзнакою). Здобула кваліфікацію «магістра з фінансів».

З серпня 2007 року до вересня 2010 року – інженер-економіст ІІ-ої категорії ТзОВ «Дослідний завод «Промкотлосервіс».

З лютого 2012 року до серпня 2015 року працювала викладачем кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії.

З вересня 2015 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

30 вересня 2013 року захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему дисертаційної роботи: «Активізація банківського кредитування малого та середнього підприємництва в Україні».

У 2013 році отримала іменну премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області за кращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю.

Розклад