Бобко Лариса Олександрівна

Посада: доцент кафедри економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: larysa.bobko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень становлять проблеми організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України; питання комунікативного менеджменту та корпоративної соціальної відповідальності.
Опублікувала понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Курси

Публікації

І. Монографії, підручники, посібники 

 1. Бобко Л.О. Гуманістичне виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю у позанавчальній діяльності : Монографія / Л.О. Бобко. – Львів : ЛДФА, 2013. – 254 с.
 2. Бобко Л.О. Практикум з української мови професійного спрямування / Л.О. Бобко. – Львів : ЛДФА, 2014. – 78 с.

ІІ.Наукові статті

 1. Бобко Л.О. Психолого-педагогічні засади організації особистісно орієнтованого виховання студентів у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю / Л.О.Бобко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія: Зб. статей. – Ялта : РВВКДГІ, 20013. – Вип. 4., Ч. 2. – 256 с.
 2. Бобко Л.О. Інтеграція фундаментальних знань студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю / Л.О. Бобко // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки: збірник наукових праць ; [гол. ред. Васянович Г.П.] . – Львів : ЛДФА, 2014. – С. 1218.
 3. Бобко Л.О. Викладання економічних дисципліни в контексті Болонського процесу / Л.О. Бобко // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки: збірник наукових праць ; [гол. ред. Сливка Ю.Ю. ] . – Львів : ЛДФА, 2014. – С. 1218.
 4. Бобко Л.О. Дискусія як метод активізації взаємодії викладачів і студентів у вищому навчальному закладі / Л.О. Бобко // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки [гол. ред. Буряк П.Ю.] . – Львів : Львівська державна фінансова академія, 2014. – С. 267–272.
 5. Бобко Л.О. Гуманістична педагогіка як основа підтримки саморозвитку студентської молоді у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю / Л.О. Бобко // Професійна освіта: проблеми та перспективи розвитку : збірник наукових праць; [за. ред. Литвина А.В.] . – Львів : В-во “Сполом”, 2015. – С. 253–261.
 6. Бобко Л.О. Розвиток культури мовлення студентів у процесі професійної підготовки / Л.О. Бобко // Збірник наукових праць кафедри української мови та лінгводидактики; [за. ред. Коч Н.В.] . – Миколаїв : Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 2015. – С. 79–85.
 7. Бобко Л.О. Особистісно орієнтований підхід до формування професійної культури майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю/ Л.О. Бобко // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки: збірник наукових праць ; [гол. ред. Сливка Ю.Ю. ] . – Львів : ЛДФА, 2015. – С. 9–16.
 8. Бобко Л.О. Формування професійного мислення у студентів ВНЗ при викладанні предмету «Комунікативний менеджмент» / Л.О. Бобко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2015. – № 4. – С. 161–168.
 9. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність : сучасний стан розвитку в Україні / Л.О. Бобко // Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид. Житомир. держ. у-т ім. І. Франка. – Житомир: 2016. – Вип. 17. – С. 38–46.
 10. Бобко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Л. О. Бобко // Ефективність державного управління. – 2016. – Вип. 1-2(2). – С. 41-47.
 11. Бобко Л. О. Корпоративна соціальна відповідальність: проблеми та реалії [Електронний ресурс] / Л. О. Бобко // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – 2017. – No2. [Електронний ресурс].
 12. Бобко Л.О. Соціальна політика та корпоративна соціальна відповідальність підприємств // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. За заг. ред. В. С. Загорського. – Львів : ЛІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 51. – С. 243 – 255. [Електронний ресурс].
 13. Бобко Л.О. Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів / Л.О. Бобко // Збірник наукових праць кафедри української мови та лінгводидактики; [за. ред. Коч Н.В.] . – Миколаїв : Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 2017. – С. 95–104.

ІІІ.Тези науково-практичних конференцій

 1. Бобко Л.О. Формування комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю / Л.О. Бобко // Сучасна філологія : парадигми, напрямки, проблеми : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава : Полтав. держ. пед. ун-т. ім. В. Г. Короленка, 2013. – С. 119123.
 2. Бобко Л.О. Методи, прийоми та засоби навчання у процесі формування фахової лексичної компетенції студентів фінансово-економічного профілю / Л.О.Бобко // Українська мова у світі : збірник матеріалів III міжнародної науково-практичної конференції ; Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка ; [відп. ред. І.М. Ключковська] . – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка “, 2014. [Електронний ресурс].
 3. Бобко Л.О. Шляхи формування мовної компетенції особистості / Л.О.Бобко // Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : Львівський обласний навчально-методичний центр професійної освіти, 2015. – С. 126-132. [Електронний ресурс].
 4. Бобко Л.О. Актуальні проблеми комунікативно менеджменту / Л.О.Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 315-318.
 5. Бобко Л.О. Рівень корпоративної соціальної відповідальності в Україні /Л.А. Бобко // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир : ЖФ КІБІТ, 2016. – С. 108-111. [Електронний ресурс].
 6. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці /Л.А. Бобко // Тези доповідей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч.–Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1.–2016.– С. 87-89. [Електронний ресурс].
 7. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність – запорука розвитку конкурентоспроможного бізнесу в Україні / Л.О.Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 225-229. [Електронний ресурс].
 8. Бобко Л.О. Шляхи формування механізмів реалізації сталого розвитку в умовах глобалізаційних процесів /Л.А. Бобко //Сучасні тенденції розвитку світових фінансів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 95-100.
 9. Бобко Л.О. Розвиток територіальних громад на сучасному етапі / Л.А. Бобко, О.В. Панас //Сталий розвиток територій : проблеми та шляхи вирішення – матеріали VІІІ міжнар. наук. практ. конф., Дніпро, 20 жовтня 2017р. / за аг. ред. О. Ю. Бобровської / – Д.:ДРІДУ, 2017. – С. 87-89. [Електронний ресурс].

Біографія

Народилася 3 жовтня 1967 року в м. Ізяславі Хмельницької області. У 1984 році закінчила Львівську середню школу №82.
З 1984 по 1989 р.р. навчалась на філологічному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка.
Свою трудову діяльність розпочала на кафедрі загальноосвітніх дисциплін Львівського фінансового технікуму.

У 1995 році була призначена завідувачем кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін Львівського фінансово-економічного коледжу. З 2000 року працювала заступником декана з виховної роботи ЛДФА. У 2004 році в Київському інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гуманістичне виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю у позанавчальній діяльності», здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». У 2005 році одержала вчене звання доцента. З 2007 по 2015 рік працювала проректором з навчально-виховної роботи Львівської державної фінансової академії. З 2015 року обіймає посаду доцента кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Нагороди

2007 рік

 • Почесна грамота Львівської державної обласної адміністрації
 • Почесна грамота Львівської обласної профспілкової організації працівників фінансово-банківських установ

2012 рік

 • Почесна грамота ЛДФА

2017 рік

 • Почесна грамота Львівської обласної профспілкової організації працівників освіти і науки

Розклад