Бобко Лариса Олександрівна

Посада: доцент кафедри економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: larysa.bobko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень становлять проблеми організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України; питання комунікативного менеджменту та корпоративної соціальної відповідальності.
Опублікувала понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Курси

Публікації

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ЛНУ ім. ІВАНА ФРАНКА

БОБКО ЛАРИСИ ОЛЕКСАНДРІВНИ (за 2015-2019 роки)

 

І. Монографії, підручники, посібники та інші видання

 1. Збірник тестових завдань для менеджерів: навчальний посібник / [ І.М. Комарницький, Б.А. Карпінський, Л.О. Бобко та ін. ]; за ред. д.е.н., проф. Комарницького І.М. – Кам’янець- Подільський: ТВО «Друкарня «Рута», 2018. –576 с.
 2. Бобко Л.О. Громадянське суспільство як об’єкт публічного управління // Публічне управління = Public administration: навч. посібник /А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін.; [ за заг. ред. А.В. Стасишина]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.

ІІ .Наукові статті

 1. Бобко Л.О. Гуманістична педагогіка як основа підтримки саморозвитку студентської молоді у вищих навчальних закладах фінансово-економічного профілю / Л.О. Бобко // Професійна освіта: проблеми та перспективи розвитку : збірник наукових праць; [за. ред. Литвина А.В.] . – Львів : В-во “Сполом”, 2015. – С. 253–261.
 2. 2. Бобко Л.О. Розвиток культури мовлення студентів у процесі професійної підготовки / Л.О. Бобко // Збірник наукових праць кафедри української мови та лінгводидактики; [за. ред. Коч Н.В.] . – Миколаїв : Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського – С. 79–85.
 3. 3. Бобко Л.О. Особистісно орієнтований підхід до формування професійної культури майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю/ Л.О. Бобко // Вісник Львівської державної фінансової академії. Гуманітарні науки: збірник наукових праць ; [гол. ред. Сливка Ю.Ю. ] . – Львів : ЛДФА, 2015. – С. 9–16.
 4. 4. Бобко Л.О. Формування професійного мислення у студентів ВНЗ при викладанні предмету «Комунікативний менеджмент» / Л.О. Бобко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2015. – № 4. – С. 161–
 5. 5. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність : сучасний стан розвитку в Україні / Л.О. Бобко // Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид. Житомир. держ. у-т ім. І. Франка. – Житомир: 2016. – Вип. 17. – С. 38–46. –  [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www. nbuv.gov.ua/
 6. 6. Бобко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Л. О. Бобко // Ефективність державного управління:. – 2016. – Вип. 1-2(2). – С. 41-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_1-2(2)__7. PDF – 180.362 Kb
 7. 7. Бобко Л. О. Корпоративна соціальна відповідальність: проблеми та реалії. – [Електронний ресурс] / Л. О. Бобко // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – 2017. – No2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_3
 8. 8. Бобко Л.О. Соціальна політика та корпоративна соціальна відповідальність підприємств // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. За заг. ред. В. С. Загорського. – Львів : ЛІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 51. – С. 243 – 255. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_51/zmist.html
 9. 9. Бобко Л.О. Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів / Л.О. Бобко // Збірник наукових праць кафедри української мови та лінгводидактики; [за. ред. Коч Н.В.] . – Миколаїв : Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського – С. 95–104. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:://philology.mdu.edu.ua/?page_id=760
 10. 10. Бобко Л.О. Проблеми становлення та розвитку системи публічного адміністрування в Україні / Л. О. Бобко // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» . – 2018. – № – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/34.pdf
 11. 11. Бобко Л.О. Актуальні проблеми формування кадрової політики системи державної служби України/ Л. О. Бобко, Л.В. Мариняк // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» . – 2018. – № – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/34.pdf
 12. 12. Бобко Л. О. Сучасні тенденції та проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні [Текст] / Л. О. Бобко, В. В. Беднарчук, М. М. Тишковець // Молодий вчений. — 2019. — № – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/4/103.pdf
 13. 13. Бобко Л. О. Проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Л. О. Бобко, А.В. Мазяр // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2019.– № – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/34.pdf
 14. 14. Бобко Л. О. Актуальні проблеми формування етики державних службовців [Текст] / Л. О. Бобко, Б.Б. Сенишин, Т.І. Сподарик Т.І., О.А.Станасюк // Молодий вчений. — 2019. — № – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/4/103.pdf

ІІІ.Тези науково-практичних конференцій

 1. 1. Бобко Л.О. Шляхи формування мовної компетенції особистості / Л.О.Бобко // Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : Львівський обласний навчально-методичний центр професійної освіти, 2015. – С. 126-132. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvitportal.lviv.ua/naukovo_doslidnycki_ustanovy
 2. 2. Бобко Л.О. Актуальні проблеми комунікативно менеджменту / Л.О.Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 315-318.
 3. 3. Бобко Л.О. Рівень корпоративної соціальної відповідальності в Україні /Л.А. Бобко // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир : ЖФ КІБІТ, 2016. – С. 108-111. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/EIM_2017_tom8.pdf
 4. 4. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці /Л.А. Бобко // Тези доповідей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч.–Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1.–2016.– С. 87-89. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Zbirnyk_C1-2.pdf
 5. 4. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність – запорука розвитку конкурентоспроможного бізнесу в Україні / Л.О.Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 225-229. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Zbirnyk.pdf
 6. 6. Бобко Л.О. Шляхи формування механізмів реалізації сталого розвитку в умовах глобалізаційних процесів /Л.А. Бобко //Сучасні тенденції розвитку світових фінансів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 95-100.
 7. 7. Бобко Л.О. Розвиток територіальних громад на сучасному етапі / Л.А. Бобко, О.В. Панас //Сталий розвиток територій : проблеми та шляхи вирішення – матеріали VІІІ міжнар. наук. практ. конф., Дніпро, 20 жовтня 2017р. / за аг. ред. О. Ю. Бобровської / – Д.:ДРІДУ, 2017. – С. 87-89. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2017_10_20_material_erep.pdf
 8. 8. Бобко Л.О. Система публічного адміністрування в Україні: становлення та розвиток / Л.О.Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 156-161. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/05/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_.pdf
 9. 9. Бобко Л.О. Сучасний стан розвитку інноваційної діяльності підприємств / Л.О.Бобко // Сучасний рух науки: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 червня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С.35-39. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Musiyenko_Angelina/publication/
 10. Бобко Л.О. Сучасний стан вітчизняних практик корпоративної соціальної відповідальності / Л.О. Бобко // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.) / відп. ред.О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – С.449-452.
 11. Бобко Л.О. Сутність соціальної політики держави в демократичному суспільстві / Л.О. Бобко, Адамчук Н. Я. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (28 листопада 2018 р.) / відп. ред.О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – С.452-455.
 12. 12. Бобко Л.О. Концептуальні засади реформування державного управління і місцевого самоврядування / Л. О. Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 13. 13. Бобко Л.О. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління підприємства / Бобко Л.О., Мазяр А.В. // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  Частина 2 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). – Полтава, 2019. –  С. 261-264  . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: pdaa.edu.ua
 14. 14. Бобко Л.О., Мазяр А.В. Інноваційний розвиток корпоративної культури вітчизняних підприємств // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури» (Львів 23-25 квітня 2019 року). – Львів:  Львівська політехніка, 2019. – С.271-273. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
 15. 15. Бобко Л.О. Проблеми реформування державного управління та місцевого самоврядування / Л. О. Бобко // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та перспективи» ( Полтава 29 травня 2019 року). – Полтавська державна аграрна академія, 2019. – С.   . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: pdaa.edu.ua

ІV. Навчально-методичні публікації

 1. Бобко Л.О. Методична розробка лекції з предмету «Методика і практика викладання економічних дисциплін» на тему: «Методика проведення семінарських та практичних занять». / Л.О. Бобко. – Львів: ЛДФА, 2015. – 22с.
 2. Бобко Л.О. Методичні рекомендації до вивчення теми: «Функціональні стилі сучасної української мови». / Л.О. Бобко. – Львів: ЛДФА, 2015. – 18с.
 3. 3. Бобко Л.О. Методичні рекомендації до використання інтерактивних технологій при викладанні економічних дисциплін. / Л.О. Бобко. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, – 21с.

4 Бобко Л.О. Роль української мови у формуванні державотворчого патріотизму нації. / Л.О. Бобко. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка,  2017. – 22с.

 1. 5. Бобко Л.О. Методична доповідь на тему: «Корпоративна соціальна відповідальність і проблема економічної раціональності. / Л.О. Бобко. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, – 12с.
 2. 6. Бобко Л.О. Педагогічна діагностика у вищому навчальному закладі / Л.О. Бобко, Н.Т. Пак, Г.В. Капленко// Матеріали круглого столу «Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти» ( Львів 25 квітня 2018). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018.
 3. Бобко Л.О. Проблеми взаємодії університетів та бізнесу // Матеріали круглого столу «Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість» ( Львів 24 квітня 2019). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019.

Біографія

Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка  за спеціальністю – «Фінанси, банківська справа та страхування» (2019 р.).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гуманістичне виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю у позанавчальній діяльності»(2004р.) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

Одержала вчене звання доцента(2005р.).

З 1989р. до 2015р. працювала в ЛДФА.

З вересня 2015 року – доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди

2007 рік

 • Почесна грамота Львівської державної обласної адміністрації
 • Почесна грамота Львівської обласної профспілкової організації працівників фінансово-банківських установ

2012 рік

 • Почесна грамота ЛДФА

2017 рік

 • Почесна грамота Львівської обласної профспілкової організації працівників освіти і науки

Розклад