Біттер Олександр Аронович

Посада: професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Рівень життя сільського населення, соціальні проблеми села, розвиток сільських територій, ефективність сільськогосподарського виробництва, ціноутворення на агропродовольчому ринку, міжнародні порівняння. Бере активну участь в роботі різноманітних наукових конференцій, які проводять університети країни. Автор 160 наукових праць, у тому числі 15 монографій, з яких 2 – одноосібні. Під його науковим керівництвом захищено 13 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Mechthild Roth. Recommendations for the Development of Animal Husbandry and Pasture Management in the Model CommuniteVerkhniyLuzhok: Economical and Socioeconomical Aspects / Ralph Nobis / ValentinStetssiuk / Ivan Kruhlov (Eds). Transformation processes in the Western Ukraine: Concepts for a sustainable land use. – WeissenseeVerlag, Berlin, 2008. – S. 181-191; 389-402.
 2. Біттер О.А. Ефективність птахівництва: тенденції, чинники, перспективи // О.А.Біттер, В.Ф.Дмитришин, І.Ф.Ясіновська. – Львів, 2009.- 179с.
 3. Біттер О.А. Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах // О.В.Мазуренко, Г.В.Ковальова. – Монографія. Івано-Франківськ, 2011. – 184с.
 4. Біттер О.А. Персонал сільськогосподарських підприємств: формування і використання / О.А.Біттер, О.І. Малецька, Г.С. Лопушняк, Г.Я. Салука. – Монографія: Львів : Сполом, 2011. – 191 с.
 5. Онисько С.М. Оплата праці в сільськогосподарських підприємствах при вдосконаленні системи соціального захисту населення / С.М.Онисько, О.А.Біттер, В.Б.Крупа. – Монографія : Львів, Ліга-Прес, 232 с.
 6. Біттер О.А. Цінове середовище розвитку сільськогосподарських підприємств. Монографія / О.А.Біттер, В.Б.Ваврик. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 204 с.
 7. Біттер О.А. Механізм підвищення рівня життя сільського населення. Моногрфія / О.А.Біттер, Л.П.Петришин, М.Р.Назаркевич. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 190 с.
 8. Губені Ю.Е., Біттер О.А. та ін.Економічна реформа – очима села: 20 років потому :Результати та аналіз повторного соціологічногоопитування.Монографія. Львів: НВФ «Українськітехнології, 2017. –94с.

 Статті в наукових фахових виданнях

 1. Біттер О.А. Державна підтримка розвитку сільськогосподарських підприємств / О.А.Біттер, О.Д.Франків // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип.. 494. Екон.. Чернівці, 2009. – С.12-17.
 2. Біттер О.А. Динаміка цін реалізації сільськогосподарської продукції та зміни у галузевій структурі сільського господарства / О.А.Біттер, М.В.Сухолиткий. – Наук вісник Львів. нац. ун-туветер. медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. Том 12, №1(43) – Львів, 2010. – С.215-219.
 3. Біттер О.А. Структурні зміни в розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах / О.А.Біттер, М.В.Сухолиткий // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. Наук. праць. – Вип. 259: В 7т. – Т.V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.199-205.
 4. Біттер О.А. Аграрна політика держави як чинник підвищення рівня життя населення / О.А.Біттер // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки. – №5. – Луцьк, 2010. – С.17-20.
 5. Біттер О.А. Фінансові стратегії антикризового управління лізинговими компаніями / О.А.Біттер, Л.А.Перетятко // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип.. 264: В 9 т. – т. ІІІ. – Дніпропетровськ, 2010. – С.312-319.
 6. Біттер О.А. Проблеми формування і використання персоналу сільськогосподарських підприємств / О.А.Біттер, О.І.Малецька // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – №5. – С.27-31.
 7. Біттер О.А. Фінансові стратегії антикризового управління лізинговими компаніями / О.А.Біттер, Л.А.Перетятко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки. Зб. наук. праць. Ч. 1. – Луцьк, ЛНТУ, 2010. – С.58-65.
 8. Біттер О.А. Доходи сільських домогосподарств: рівень і структура / О.А.Біттер // Луцький нац. технічний ун-т. Екон. науки. Сер. «Облік і фінанси». Зб. наук. праць. Вип.  7(25). Ч.1. – Луцьк, 2010. – С.5-10.
 9. Біттер О.А. Грошові витрати домогосподарств: обсяг і структур / О.А.Біттер // Зб. наук.  праць Таврійського державного агротехн. ун-ту. Ек. науки.– №1(9). – Мелітополь, 2010. – С.24-28.
 10. Біттер О.А. Актуальні проблеми дослідження державного боргу України та пропозиція заходів з управління ним / О.А.Біттер, Чалапко (Калник) Л.Д., Кобзарук І.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Вип. 16/2016. Херсон, 2016. – С.22-26.

Біографія

   З грудня 1985 року до вересня 2008 року – аспірант, асистент, доцент кафедри статистики та аналізу Львівського національного аграрного університету. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Соціальна інфраструктура села та шляхи її розвитку”, у 2008 р. – докторську дисертацію на тему: “Розвиток сільського господарства і рівень життя сільського населення Карпатського регіону”.
Впродовж 1992-1994 рр. і 2006-2007 рр. – заступник декана економічного факультету Львівського національного аграрного університету з наукової роботи. У 2007 р. – 2010 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 – економіка та управління підприємствами – з захисту докторських дисертацій при Львівському національному аграрному університеті.
У вересні 2008 р. обраний завідувачем кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Львівського національного аграрного університету, у вересні 2010 р. – завідувачем кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії. Одночасно у 2010-2012 рр. працював на посаді професора надзвичайного у Краківському рільничому університеті (Республіка Польща). У серпні 2015 р. переведений на посаду завідувача кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.
Нагороджений відзнакою Міністерства аграрної політики України “Відмінник аграрної освіти і науки”.

Розклад