Кафедра φінансів суб’єктів господарювання

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини

Положення про кафедру фінансів суб’єктів господарювання

Презентація кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання (ФСГ) була створена у серпні 2009 року шляхом реорганізації кафедри фінансів.

       Основне завдання кафедри – забезпечення якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, реалізація положень державної програми «Освіта України ХХІ століття», підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, інтеграція у складі університету у європейський і світовий освітній та науковий простір, зміцнення і розширення взаємозв`язків кафедри з іншими вузами, в т.ч. і закордонними, фінансовими установами, підприємствами, страховими компаніями.

  Кафедра готує спеціалістів у галузі фінансів, які можуть працювати у багатьох сферах − від промислових підприємств, банків, страхових компаній до фондових бірж, інвестиційних фондів, державних установ. Кафедра має на меті формувати світогляд фахівця у галузі фінансів, адаптований до сучасних умов господарювання.

  Напрямами застосування здобутих знань і навичок є вміння налагоджувати фінансову роботу, використовувати сучасні методи фінансового менеджменту, застосовувати аналітичний підхід до вирішення практичних завдань і обґрунтування управлінських рішень у фінансово-економічній сфері,  формувати фінансові плани тощо.

  Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр відповідно до навчальних планів.

  Якісний та кількісний склад науково-педагогічних кадрів кафедри ФСГ дозволяє випускати фахівців високого рівня підготовки з напряму «Фінанси і кредит». На кафедрі працюють 11 викладачів, які постійно підвищують якість викладання: оновлюється зміст лекцій, вдосконалюються форми проведення практичних та семінарських заняття, поглиблюється зв’язок теоретичної освіти з практичною діяльністю  суб’єктів господарювання.

    Дипломовані фахівці спеціальності успішно працюють на підприємствах різних форм власності і сфер діяльності, фінансовими аналітиками у корпоративних підприємствах, у фінансових структурах органів державного управління, окремі випускники займаються науковою діяльністю.

Серед основних наукових зацікавлень викладачів кафедри − актуальні проблеми у галузі фінансів, зокрема: теоретичні і прикладні засади фінансового й антикризового менеджменту підприємств, банків, страхових організацій, формування фінансового потенціалу територій, фінансові аспекти транскордонного співробітництва, удосконалення пенсійного забезпечення  та інші.

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, організовують і беруть участь у роботі наукових конференцій і семінарів, публікують результати своїх досліджень, залучають студентів до наукової роботи.

На високому рівні проводиться методична робота, усі дисципліни мають належне методичне забезпечення (зокрема − навчальні посібники або курси лекцій, плани проведення практичних занять), яке постійно оновлюється та вдосконалюється.

Викладачами кафедри налагоджено співпрацю із європейськими ВНЗ (серед них − Політехніка Лодзька, Жешівський університет, Вища школа техніко-економічна ім. Б. Маркевича в Ярославі, виші Каунасу і Шауляю) у різних сферах − стажування викладачів і студентів, паралельне здобуття освіти, спів організація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів, робота над спільними науковими дослідженнями.

Значну увагу працівники кафедри приділяють практичній підготовці студентів та їх майбутньому працевлаштуванню. У період з 2009-2015 рр. кафедрою налагоджені зв’язки з потенційними роботодавцями, банк яких налічує понад 100 установ. З установами, на яких стажуються та проходять практику студенти, укладені угоди про співпрацю.

Для формування студента як всебічно розвиненої особистості на кафедрі проводиться організаційно-виховна робота.

Переглянути фотогалерею кафедри: fotohalereya-kafedry

 

Співробітники

професорBАСЬКІВСЬКА Катерина Володимирівнапрофесор
професорБІТТЕР Олександр Ароновичпрофесор
доцентБЛАЩУК-ДЕВ’ЯТКІНА НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНАдоцент
доцентГРИНЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧдоцент
доцентПАСІНОВИЧ ІРИНА ІГОРІВНАдоцент
доцентСИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНАдоцент
доцентСМОЛІНСЬКА СОФІЯ ДМИТРІВНАдоцент
доцентЯРЕМА БОГДАНА ПАВЛІВНАдоцент
доцентЯСІНОВСЬКА ІРИНА ФАНТИНІВНАдоцент
старший викладачЛУЦІВ ЛІДІЯ МИРОНІВНАстарший викладач
старший викладачПРОКОПИШАК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧстарший викладач
старший лаборантМИЩИШИН ІВАННА РОМАНІВНАстарший лаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Навчально-методична робота на кафедрі фінансів суб’єктів господарювання спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над підготовкою навчальних посібників, методичних матеріалів (у тому числі електронних). Викладачами кафедри проводиться інтенсивна робота у напрямку оновлення навчально-методичної інформації. У навчальному процесі ефективно використовуються інтерактивні методи навчання.

Методичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт (ОКР-магістр)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту науково-дослідної практики

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту переддипломної практики магістр

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту переддипломної практики спеціаліст

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни “Фінанси” (3 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку дисциплін професійної та практичної підготовки (4 курс)

Методичні рекомендації до оформлення, виконання та захисту курсових робіт спеціаліст

Перелік підручників, посібників та інших навчально-методичних матеріалів

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Професійне спрямування «Фінанси суб’єктів підприємництва»

 3 курс, 6 семестр

БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Напрям підготовки «Облік і аудит»

Професійне спрямування «Облік і аудит у бюджетній сфері»

Напрям підготовки «Економічна кібернетика»

Професійне спрямування «Інформаційно-аналітичні системи у фінансах»

 

3 курс, 6 семестр

СТРАХУВАННЯ

 

Напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Професійне спрямування «Фінанси суб’єктів підприємництва»

Професійне спрямування «Державні фінанси»

Професійне спрямування «Державні доходи і збори»

 

4 курс, 7 семестр

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ`ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

4 курс, 8 семестр

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 

 

Напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Професійне спрямування «Фінанси суб’єктів підприємництва»

4 курс, 8 семестр

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ 

 

Спеціальність «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами)

Спеціалізація «Фінансовий менеджмент суб’єктів господарювання»

 6 курс, 3 семестр

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Круглий стіл «Сфера застосування фінансового планування суб’єктами бізнесу, сучасні методичні підходи до його реалізації та результативність»

21.04.2017 | 10:54

Круглий стіл, організований кафедрою фінансів суб’єктів господарювання та студентським науковим гуртком “Фінансист”, відбувся 20 квітня 2017 р. в ауд. 103 о 12.30. в корпусі по вул . Медова Печера, 53.
Вступне слово виголосила професор Васьківська К.В., акцентувавши увагу присутніх на актуальності теми заходу. Тематика виступів:
Дзюба Наталія (магістр гр. УФФМ-53с, представник фірми Nestle).
Тема «Роль фінансового планування в забезпеченні успішної діяльності компанії та організаційні аспекти його реалізації в Nestle».

 Кравцова Ольга (студентка групи УФФ-33с). Тема: «Фінансове планування на державних підприємствах: особливості, проблеми, напрями удосконалення»
Браточенко Олена (студентка...

Читати »

Круглий стіл “Сфера застосування фінансового планування суб’єктами бізнесу, сучасні методичні підходи до його реалізації та результативність”

18.04.2017 | 14:38

ОГОЛОШЕННЯ
Круглий стіл “Сфера застосування фінансового планування суб’єктами бізнесу, 
сучасні методичні підходи 
до його реалізації та результативність” відбудеться на факультеті управління фінансами та бізнесу 20 квітня о 12.30  год.
в ауд.103
в корпусі по вул. Медової Печери, 53

Запрошуються усі бажаючі!

Організатор: кафедра фінансів суб’єктів господарювання

Читати »

Науково-практичний семінар«Гармонізація інтересів роботодавців і ВНЗ як напрям забезпечення компетентнісного підходу в підготовці сучасних фахівців»

02.12.2016 | 11:39

1 грудня 2016 року о 10 год. в корпусі по вул. Медова Печера факультету управління фінансами та бізнесу відбувся науково-практичний семінар «Гармонізація інтересів роботодавців і ВНЗ як напрям забезпечення компетентнісного підходу в підготовці сучасних фахівців», організований кафедрою фінансів суб’єктів господарювання.
Захід відбувався за сприяння відділу працевлаштування ЛНУ та ознайомив студентів із сучасними вимогами роботодавців щодо компетенцій, якими повинні володіти випускники ВНЗ – майбутні фахівці. Сторону роботодавців представляли HR-працівники ПАТ «Кредобанк» та Концерн «Хлібпром», які розповіли про специфіку бізнесу,  окреслили напрямки майбутньої...

Читати »

Участь в Міжнародній онлайн конференції

22.11.2016 | 14:33

Учасники гуртка “Фінансист” Неллі Вольська, Роман Клим та Олександр Гнатенко під керівництвом викладачів кафедри фінансів суб’єктів господарювання взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми економіки та права“, що проходила в Каунаській колегії Університету прикладних наук (Республіка Литва) 22 листопада 2016 року. Захід відбувався в режимі відеоконференції, де учасники з України виступили з презентаціями своїх досліджень та відповіли на запитання литовських колег. Дискусія відбувалась англійською та литовською мовами. Учасники гуртка продемонстрували глибокі знання з тематики досліджень та вільне володіння іноземною мовою.
З...

Читати »

Олімпіада і стажування в UniCredit Bank

25.10.2016 | 12:44

Умови участі в UniОлімпіаді:
Учасник UniОлімпіади обов’язково має закінчену освіту бакалавра, є громадянином України або має дозвіл на роботу в Україні.
Щоб стати фіналістом 12-ї UniОлімпіади, потрібно вдало пройти 2 відбіркові етапи у період з 3 жовтня до 1 грудня 2016 року
Етапи участі у UniОлімпіаді

Етап 1
Заповніть реєстраційну форму та мотиваційний лист, надішліть їх, вказавши конкретну посаду для стажування. Форми участі та мотиваційні листи мають бути надіслані до 31 жовтня 2016 року включно на електронну адресу students@unicredit.ua
Увага! Обов’язково вкажіть в темі електронного листа посаду для стажування, на яку ви претендуєте...

Читати »