Кафедра фінансів суб’єктів господарювання

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Положення про кафедру фінансів суб’єктів господарювання

Загальні відомості про кафедру фінансів суб’єктів господарювання

План кафедри_фінансів субєктів госпродарювання у 2017-2018 рр.

Звіт про наук. роботу кафедри фінансів суб’єктів господарювання 2017

Профорієнтаційна робота

Презентація кафедри

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання (ФСГ) була створена у серпні 2009 року шляхом реорганізації кафедри фінансів.

       Основне завдання кафедри – забезпечення якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, реалізація положень державної програми «Освіта України ХХІ століття», підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, інтеграція у складі університету у європейський і світовий освітній та науковий простір, зміцнення і розширення взаємозв`язків кафедри з іншими вузами, в т.ч. і закордонними, фінансовими установами, підприємствами, страховими компаніями.

  Кафедра готує спеціалістів у галузі фінансів, які можуть працювати у багатьох сферах − від промислових підприємств, банків, страхових компаній до фондових бірж, інвестиційних фондів, державних установ. Кафедра має на меті формувати світогляд фахівця у галузі фінансів, адаптований до сучасних умов господарювання.

  Напрямами застосування здобутих знань і навичок є вміння налагоджувати фінансову роботу, використовувати сучасні методи фінансового менеджменту, застосовувати аналітичний підхід до вирішення практичних завдань і обґрунтування управлінських рішень у фінансово-економічній сфері,  формувати фінансові плани тощо.

  Підготовка фахівців здійснюється за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр відповідно до навчальних планів.

  Якісний та кількісний склад науково-педагогічних кадрів кафедри ФСГ дозволяє випускати фахівців високого рівня підготовки з напряму «Фінанси і кредит». На кафедрі працюють 11 викладачів, які постійно підвищують якість викладання: оновлюється зміст лекцій, вдосконалюються форми проведення практичних та семінарських заняття, поглиблюється зв’язок теоретичної освіти з практичною діяльністю  суб’єктів господарювання.

    Дипломовані фахівці спеціальності успішно працюють на підприємствах різних форм власності і сфер діяльності, фінансовими аналітиками у корпоративних підприємствах, у фінансових структурах органів державного управління, окремі випускники займаються науковою діяльністю.

Серед основних наукових зацікавлень викладачів кафедри − актуальні проблеми у галузі фінансів, зокрема: теоретичні і прикладні засади фінансового й антикризового менеджменту підприємств, банків, страхових організацій, формування фінансового потенціалу територій, фінансові аспекти транскордонного співробітництва, удосконалення пенсійного забезпечення  та інші.

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою діяльністю, організовують і беруть участь у роботі наукових конференцій і семінарів, публікують результати своїх досліджень, залучають студентів до наукової роботи.

На високому рівні проводиться методична робота, усі дисципліни мають належне методичне забезпечення (зокрема − навчальні посібники або курси лекцій, плани проведення практичних занять), яке постійно оновлюється та вдосконалюється.

Викладачами кафедри налагоджено співпрацю із європейськими ВНЗ (серед них − Політехніка Лодзька, Жешівський університет, Вища школа техніко-економічна ім. Б. Маркевича в Ярославі, виші Каунасу і Шауляю) у різних сферах − стажування викладачів і студентів, паралельне здобуття освіти, спів організація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів, робота над спільними науковими дослідженнями.

Значну увагу працівники кафедри приділяють практичній підготовці студентів та їх майбутньому працевлаштуванню. У період з 2009-2015 рр. кафедрою налагоджені зв’язки з потенційними роботодавцями, банк яких налічує понад 100 установ. З установами, на яких стажуються та проходять практику студенти, укладені угоди про співпрацю.

Для формування студента як всебічно розвиненої особистості на кафедрі проводиться організаційно-виховна робота.

Переглянути фотогалерею кафедри: fotohalereya-kafedry

 

Співробітники

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2, 3, 5, 6 курсах у 2018-2019 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Вибіркові дисципліни бакалавр

Вибіркові дисципліни магістр

Навчально- методична робота на кафедрі фінансів суб’єктів господарювання спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над підготовкою навчальних посібників, методичних матеріалів (у тому числі електронних). Викладачами кафедри проводиться інтенсивна робота у напрямку оновлення навчально-методичної інформації. У навчальному процесі ефективно використовуються інтерактивні методи навчання.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

Методичні рекомендації щодо написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт (ОКР-магістр)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту науково-дослідної практики

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту переддипломної практики магістр

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту переддипломної практики спеціаліст

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни “Фінанси” (3 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку дисциплін професійної та практичної підготовки (4 курс)

Методичні рекомендації до оформлення, виконання та захисту курсових робіт спеціаліст

Тести з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для  підготовки до іспиту тести ФМ Moodle

Перелік підручників, посібників та інших навчально-методичних матеріалів

Дослідження

Дослідження кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Плани роботи кафедри

План роботи кафедри фінансів суб’єктів господарювання на 2017-2018 н.р.

Звіти про наукову роботу кафедри

Звіт про-наукову роботу кафедри у 2016-2017 рр.

Плани наукової роботи кафедри

План наукової роботи кафедри на  2017-2018

Звіт про роботу гуртка “Фінансист”

Звіт про студентський  гурток

У 2017 році була видана монографія : “Європа на шляху змін” Васьківська К.В. (у співавторстві) польсько-українською мовою

 

Круглий стіл на тему : «Фінансове забезпечення субʹєктів господарювання Львівської області: проблеми, перспективи»

21.05.2018 | 16:43

Кафедрою фінансів суб’єктів господарювання 17 травня 2018 року був проведений круглий стіл на тему «Фінансове забезпечення субʹєктів господарювання Львівської області: проблеми, перспективи».
На заході були присутні науково-педагогічні працівники з різних вишів Львова, представники страхового і банківського бізнесу, президент Асоціації роботодавців Львівської області, а також студенти-магістри.
Учасники круглого столу виступили із доповідями на актуальні теми, презентували результати своїх досліджень, піднімали важливі питання, що стосуються фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, дискутували та обмінювались досвідом. 
Привітальне слово до учасників круглого столу: Стасишин А.В., декан факультету управління фінансами та...

Читати »

Участь та перемога у міжнародній науково-практичній конференції

27.04.2018 | 21:08

27 квітня 2018р. у Луцькому національному технічному університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Теорія та практика фінансового менеджменту”. Студент -магістр групи УФФМ-51с Трохімчук Діана Володимирівна  взяла участь у конференції та здобула ІІ місце за практичну значимість наукового дослідження з проблеми : “Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва Львівщини”.
Науковий керівник – професор та завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання Васьківська К.В                                            ...

Читати »

Стажування у Польщі

18.04.2018 | 10:49

Доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Пасінович Ірина Ігорівна проходила стажування в Жешівському університеті (Республіка Польща) на кафедрі економіки і менеджменту з 18.02.2018 р. по 24.02.2018 р. за програмою академічної мобільності.
Пасінович І.І. відвідала заняття проф. Маріоли Гжебик,  прочитала лекцію на тему «Тенденції та прогнози економічного розвитку України у 2014-2017 рр.» (Tendencje i prognoza rozwoju gospodarki Ukrainy w ciagu lat 2014-2017), провела зі студентами лекцію-дискусію про соціально-економічні реформи у двох постсоціалістичних країнах − Польщі й Україні, їх результати та перспективи.
Детальніше про стажування...

Читати »

V Міжнародний науково-практичний семінар «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації»

22.05.2017 | 13:44

У рамках проведення заходів, присвячених Дням науки-2017, упродовж 18-19 травня 2017 року на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка проходив Міжнародний науково-практичний семінар «Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації», до участі в якому зголосилось понад 100 учених, студентів та практиків.
Ювілейний п’ятий семінар був організований кафедрою фінансів суб’єктів господарювання факультету (оргкомітет: проф. Васьківська Катерина Володимирівна, доц. Сич Ольга Анатоліївна, координатор міжнародних проектів Мищишин Іванна Романівна) спільно з Інститутом післядипломної освіти та бізнесу м. Києва, Державною...

Читати »

Оголошення про проведення 5 Міжнародного науково-практичного семінару

04.05.2017 | 09:07

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
Факультет управління фінансами та бізнесу
Інститут післядипломної освіти та бізнесу, Київ
Університет прикладних наук Каунаса, Вільнюський університет, Литва
Жешівський університет, Лодзький університет, Польща
Державна вища техніко-економічна школа
імені Броніслава Маркевича в Ярославі, Польща
Освітня установа «Білоруський державний економічний університет», Білорусь
Коледж менеджменту, торгівлі і маркетингу, Софія, Болгарія
Сингидунум університет, Белград, Сербія
Запрошують Вас на
V Міжнародний науковий семінар
Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації
18-19 травня 2017 року, м. Львів
 Детальна інформація тут: Запрошення на семінар
 Англійською мовою: New Invitation to seminar 2017
Розраховуємо на Вашу...

Читати »