Кафедра економічної кібернетики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

informacionnye_tehnologii_dlja_upravlenija_biznes_processami

Положення про кафедру

Презентація кафедри

Економіст-кібернетик є спеціалістом-аналітиком широкого профілю в галузі підготовки і реалізації економічних рішень на базі використання економіко-математичних моделей та комп’ютерних технологій. Власне підготовку таких фахівців забезпечує кафедра економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу.  Викладання провадиться для усіх освітніх рівнів.

Сьогодні кадровий склад кафедри налічує 8 фахівців. Серед них: 6– кандидатів наук, доцентів (з них: 4 кандидати наук зі спеціальності “Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології”) та 2 старші викладачі. Зокрема, доценти – А. Є. Жмуркевич, А. В. Задорожна, О. Я. Мищишин, А. Б. Орловська, Ю. А. Стадник,  І. Б. Шевчук,; старші викладачі – В. Ю. Ситник, О. М. Васьків.

У зв’язку із затвердженням нового переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти з 2016 року кафедра забезпечуватиме навчання студентів за спеціальністю «Економіка»,  спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі»

Спеціалізація інформаційні технології в бізнесі (information technologies in business www.it-osvita-lnu.org.ua) посідає важливе місце у спектрі сучасних комп’ютерних та економічних спеціальностей.

Сучасне суспільство перебуває на новій стадії розвитку, де головну роль виконує інформація, а також економіка, що будується на ній. Cьогодні неможливо уявити галузь економіки та й людської діяльності вцілому, в якій би не застосовувалися комп’ютерна техніка та, відповідно, інформаційні системи та інформаційні технології (information systems and technologies).

Автоматизовані інформаційні системи та технології вже давно витіснили застарілі методи збору, обробки, зберігання та передачі інформації у сферах ведення обліку, оподаткування, банківської діяльності, електронної комерції, реклами, телебачення тощо. Тому годі уявити собі фахового економіста чи юриста, бухгалтера чи дизайнера, викладача чи керівника фірми, котрі б не послуговувались комп’ютерною технікою та не володіли базовим рівнем знань з комп’ютерних наук.

Застосування сучасних інформаційних технологій дозволяє підвищити рівень інформаційного забезпечення процесів управління та його ефективність. У випадку управління економічними системами, де реальні експерименти мають занадто високу ціну, застосування інструментарію математичного моделювання, інформаційних систем та технологій є чи не єдиним науково обґрунтованим засобом досліджень та найефективнішим із кількісних методів аналізу ефективності управлінських рішень.


Контактна інформація

79005, м. Львів, вул. Коперника, 3

5 поверх, кабінет 508

тел. (032) 235-86-54; (067)-77-39-777

ibshevchuk@ukr.net

kafekkib@gmail.com

Промо-сайт кафедри: http://www.it-osvita-lnu.org.ua/

Співробітники

доцентЖМУРКЕВИЧ Андрій Євгеновичдоцент
доцентЗАДОРОЖНА Анна Володимирівнадоцент
доцентМИЩИШИН Орест Яковичдоцент
доцентОРЛОВСЬКА Анна Богданівнадоцент
доцентСТАДНИК Юліанна Андріївнадоцент
доцентШЕВЧУК Ірина Богданівнадоцент
старший викладачВАСЬКІВ Оксана Миколаївнастарший викладач
старший викладач (сумісник)СИТНИК Володимир Юрійовичстарший викладач (сумісник)
лаборантКОВАЛИШИН Ірина Зенонівналаборант

1 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Актуарні розрахунки

Алгоритмізація та програмування

Економічна кібернетика

Інформаційні системи в менеджменті

Iнформацiйнi системи і технологii в мiжнароднiй економiцi

ІСТ в обліку

ІСТ  в HR-менеджменті

ІСТ  в управлінні

Комп’ютерний аналiз фiнансових ринкiв

Математичні методи і моделі ринкової економіки

Методичні рекомендації КР 5 курс 

Методологія тестування ПЗ

Методологія побудови програмних систем 6 курс

Методологія побудови програмних систем 5 курс

Моделювання економіки

Моделі економічної динаміки

Навчальна практика

Прикладна економетрика

Прогнозування соціально-економічних процесів

Cистеми обробки візуальної інформації

Системи прийняття рішень

Системи управління версіями програмного забезпечення

Технології Інтернет

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Технології створення програмних та інтелектуальних систем

Технології управління контентом

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектування та адміністрування БД і СД» (3 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з блоку дисциплін професійного та практичного спрямування (4 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни “Методологія побудови програмних систем” (6 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальних дисциплін “ Математичні методи і моделі ринкової економіки”, “Інформаційний менеджмент ” (5 курс)

Програми практик

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики (6 курс)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (4 курс)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту науково-дослідної практики

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Програми комплексного державного екзамену за фахом

Програма комплексного державного екзамену (бакалавр)_IV курс

Програма комплексного державного екзамену (магістр)_VI курс

Методичне забезпечення написання кваліфікаційних робіт

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Жмуркевич А. Є. Кількісні методи в економіці. Посібник. ∕ Романів О. М., Жмуркевич А. Є. − Львів: ЛДФА, 2009. − 152 с.
 2. Шевчук І.Б. EVIEWS: Комп’ютерний практикум ∕ О.М. Романів, І.Б. Шевчук, А.Є. Жмуркевич. −  Львів : ЛДФА, 2010. –  57 с.
 3. Задорожна А.В.  Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Методи підтримки прийняття рішень”. / А.В. Задорожна. −  Львів : ЛДФА, 2011. – 39 с.
 4. Шевчук І.Б. Основи програмування в середовищі Delphi 7: Лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук, А.В. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2011. –  66 с.
 5. Шевчук І.Б. Основи програмування в інтегрованому середовищі Turbo Paskal 7.0: Лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2012. – 67 с.
 6. Шевчук І.Б. Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерний аналіз фінансових ринків» / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2012. –  89 с.
 7. Шевчук І.Б. Лабораторний практикум з дисципліни «Системи прийняття рішень»/ І.Б. Шевчук, О.М. Васьків, Ю.А. Стадник. − Львів : ЛДФА, 2012. –  62 с.
 8. Шевчук І.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Кількісні методи в економіці»/ І.Б. Шевчук . − Львів : ЛДФА, 2012. –  76 с.
 9. Шевчук І.Б. Об’єктно-орієнтоване програмування: Конспект лекцій для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”, за напрямом підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2013. –  144 с.
 10. Шевчук І.Б. Тлумачний словник основних понять і термінів програмування / І.Б. Шевчук / Львів : ЛДФА, 2013. − 45 c.
 11. Шевчук І.Б. Алгоритмізація та програмування: збірник тестових завдань / І.Б. Шевчук // Львів : ЛДФА, 2013. –  41 с.
 12. Шевчук І.Б. Системний аналіз: збірник тестових завдань / І.Б. Шевчук // Львів :  ЛДФА,  2013. –  44 с.
 13. Задорожна А.В.  Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни “Математичні моделі в менеджменті та маркетингу” / А.В. Задорожна. −  Львів : ЛДФА, 2014. – 17 с.
 14. Cтадник Ю.А. Лабораторний практикум з дисципліни “Системи обробки візуальної інформації” / Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА, 2014. –  113 с.
 15. Cтадник Ю.А. Лабораторний практикум з дисципліни “Комп’ютерна графіка” / Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА, 2014. –  126 с.
 16. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: збірник тестових завдань. / І.Б. Шевчук. – Львів : ЛДФА, 2014. – 60 с.
 17. Шевчук І.Б. Методичні рекомендації та завдання до практично-семінарських занять з навчальної дисципліни «Системний аналіз». / І.Б. Шевчук. – Львів: ЛДФА, 2014. –  96 с.
 18. Шевчук І.Б. Microsoft Office PowerPoint 2007: Електронний лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. – Львів : ЛДФА, 2014. − 65 с.
 19. Васьків О. М. Текстовий редактор Word: Лабораторний практикум (електронна книга) / О. М. Васьків, Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА. – 2015. – 136 с.
 20. Васьків О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 76 с.
 21. Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. –2015. – 40 с.
 22. Васьків О. М. Тестові завдання з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 15 с.
 23. Задорожна А. В. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” / А.В. Задорожна. − Львів : ЛНУ, 2015. – 42 с.
 24. Орловська А.Б. Лабораторний практикум Excel 2007. / Орловська А.Б., Задорожна А.В. – Львів : ЛНУ, 2015. – 98 с.
 25. Стадник Ю. А. Тестові завдання з дисципліни «Моделі економічної динаміки» / Ю. А. Стадник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 19 с.
 26. Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні системи в HR-менеджменті» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 46 с.
 27. Васьків О. М. Тестові завдання з дисципліни «ІНФОРМАТИКА» (частина 1) / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 20 с.
 28. Шевчук І.Б. Програми і веб-сервіси для створення презентацій та візуалізації інформації : навч. посіб. / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. − 216 с.

Дослідження

За час існування кафедри економічної кібернетики досліджено чотири науково-дослідні теми:

–   “Дослідження, розробка та інформаційне забезпечення математичних моделей системної організації і управління складовими фінансової системи України в умовах нестабільної економіки” (2000–2002);

–  “Інформаційне та математичне забезпечення прийняття рішень в процесах управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів економічної системи України” (2003–2005);

– “Оптимізація процесу прийняття рішень в управлінні фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання” (2006–2010).

– “Розробка та удосконалення методів математичного моделювання для аналізу фінансово-економічних процесів” (2011-2013).

Досліджуючи згадані теми, було висвітлено стан та проблеми становлення податкової системи України; загальні закономірності зміни обсягів тіньового виробництва залежно від рівня податкового навантаження; можливості застосування теоретико-ігрових підходів до вивчення, формування та оптимізації податкової політики в умовах ринкового реформування економіки України; для рівня регіону адаптовано відомі макроекономічні методи оцінювання обсягів тіньового виробництва; створено економетричну модель формування коефіцієнта тінізації промисловості Львівщини; запропоновано конкретні заходи наближення податкової системи України до європейських стандартів; обчислено критичне значення податкового навантаження, а також розроблено модель визначення оптимального числа податків та градацій податкових ставок у межах кожного із податків; запропоновано модель оптимізації формування портфеля активів банківської установи за критеріями максимізації доходу та збереження належного рівня банківської ліквідності, а також економетричну модель оцінювання інтегрованого показника банківської надійності; окреслено моделі аналізу фінансового стану підприємства; описано метод поетапного формування портфеля інвестиційних проектів підприємства із застосуванням економіко-математичних моделей вибору ефективних інвестиційних альтернатив, максимізації економічного ефекту від впровадження портфеля реальних інвестиційних проектів і часової оптимізації для побудови оптимальної послідовності впровадження інвестиційних проектів з врахуванням фінансових ресурсів підприємства.

На сьогоднішній день кафедра здійснює розробку НДР на тему “Методологія формування управлінських рішень з використанням математичних методів та інформаційних технологій” (номер державної реєстрації 011U002794). Термін виконання: травень 2014 р. − грудень 2018 р.

Водночас викладачі кафедри здійснюють індивідуальні наукові дослідження, що безпосередньо пов’язані зі створенням та використанням сучасних інформаційних систем і технологій у різних сферах економічного життя; застосуванням економіко-математичних методів для дослідження та розв’язання оптимізаційних задач довільної складності; розробкою програмного забезпечення для розв’язання комплексу задач в економіці, математиці, природничих науках.

Результати наукових досліджень широко застосовують у навчальному процесі у вигляді нових навчальних та спеціальних курсів з питань створення та використання сучасних інформаційних систем і технологій у різноманітних сферах економіки, моделювання довільних економічних процесів та розв’язання оптимізаційних задач.

Звіт про наукову роботу кафедри за 2016 р.

Студентський науковий гурток «Кіберпростір»

Студентський науковий гурток «Кіберпростір» об’єднує велику кількість ентузіастів, що займаються проблемами використання інформаційних технологій та математичних моделей у дослідженнях соціально-економічних явищ.

Мета гуртка − поглиблення наукових знань, всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і молодим науковцем своїх здібностей та сприяння у їхній реалізації.

Завдання:

 • розширення теоретичного світогляду та наукової ерудиції студентів, а також виховання у них потреб і вміння постійно вдосконалювати власні знання та навички;
 • розвиток у студентів творчого мислення та підходу до вирішення практичних питань;
 • проведення наукових досліджень в сфері моделювання соціально-економічних процесів;
 • участь в наукових конференціях та наукових зустрічах з іншими навчальними закладами;
 • організація наукових конференцій, круглих столів, олімпіад;
 • співпраця з науковими гуртками інших вищих навчальних закладів;
 • організація міжнародного студентського обміну;
 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах;
 • інтеграція студентського середовища, участь у громадських та благодійних заходах.

Напрями діяльності гуртка:

 • теоретичний: удосконалення навиків використання економіко-математичних методів для розв’язання задач економічного характеру
 • практичний: розробка програмних продуктів.

До складу студентського наукового гуртка входять:

СЕКЦІЯ 1 «Використання математичних моделей в економічних дослідженнях» – керівник керівник –  к.е.н, доцент Стадник Ю.А.

СЕКЦІЯ 2 „Використання інформаційних технологій в дослідженнях соціально-економічних явищ” – к.е.н., доцент Шевчук І.Б.

Доповіді студентів на засіданнях гуртка:

ІТ-освіта в компаніях: огляд можливостей

Оцінювання праці ІТ-фахівців

Розвиток національного ІТ-ринку

 Професія програміст

Засідання студентського наукового гуртка «Кіберпростір»

15.05.2017 | 19:13

15 травня 2017 р. у рамках Днів науки в Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті управління фінансами та бізнесу  проведено засідання студентського наукового гуртка кафедри економічної кібернетики «Кіберпростір» на тему: «Інформаційна безпека та використання хмарних технологій для бізнесу».
З привітальним словом до учасників круглого столу звернулася в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики, к.е.н., доцент Шевчук Ірина Богданівна, яка підкреслила важливість студентської наукової роботи, зокрема в частині дослідження основних трендів організації, ведення та підтримки ІТ-інфраструктури бізнесу в еру інформаційного суспільства. Основний...

Читати »

Науково-практичний семінар

25.04.2017 | 09:58

27 квітня 2017 року о 15.00. в 506 а. відбудеться науково-практичний семінар кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу на тему «Організація бізнесу в Україні із застосуванням можливостей електронної комерції». З доповіддю виступить доцент кафедри Стадник Юліанна Андріївна.
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у семінарі!

Читати »

Науково-практичний семінар «Інформаційно-технологічний супровід користувачів «1С: Бухгалтерія для України», редакція 2.0»

24.04.2017 | 20:39

24 квітня 2017 року відбувся науково-практичний семінар кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу на тему «Інформаційно-технологічний супровід користувачів «1С: Бухгалтерія для України», редакція 2.0». З доповіддю виступила старший викладач кафедри Васьків Оксана Миколаївна.
Доповідач зазначила, що 4 жовтня 2016 року вийшла нова фінальна версія ПРОФ редакції 2.0 конфігурації «Бухгалтерія для України», яка розроблена на платформі «1С:Підприємство 8.3» із використанням керованих форм з усіма перевагами нового інтерфейсу «Таксі» – новою системою управління, панелями інструментів і вікон, більш зручною навігацією, поліпшеним...

Читати »

Науково-практичний семінар

20.04.2017 | 22:18

24 квітня 2017 року о 15.00. в 506 а. відбудеться науково-практичний семінар кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу на тему «Інформаційно-технологічний супровід користувачів 1С: Бухгалтерія для України (редакція 2.0)». З доповіддю виступить старший викладач кафедри Васьків Оксана Миколаївна.
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у семінарі!

Читати »

Круглий стіл «Сфери і перспективи застосування інформаційних технологій у господарській діяльності»

13.04.2017 | 11:50

На факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка 12 квітня 2017 р. кафедрою економічної кібернетики було організовано та проведено круглий стіл на тему «Сфери і перспективи застосування інформаційних технологій у господарській діяльності».
Мета заходу:

підвищити інтерес студентів до програмування як однієї із перспективних сфер людської діяльності в цілому світі;
акцентувати увагу на необхідності застосування інформаційних технологій у господарській діяльності підприємств та організацій незалежно від форми власності для забезпечення власної конкурентоспроможності;
розкрити можливості отримання ступеня вищої освіти магістра в сфері інформаційних...

Читати »